beta

כולל חב"ד

כולל חב"ד הוא ארגון צדקה שהוקם בשנת 1805 על ידי מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי. מטרת הקמת הארגון הייתה להעניק סיוע גשמי ליהודי ארץ ישראל שסבלו באותה עת ממצוקה כלכלית קשה. הכולל הוא ארגון הצדקה היהודי הוותיק ביותר שקיים היום.

בחלק איגרת-הקודש שבספרו ספר התניא ישנן מספר אגרות שכתב רבי שניאור זלמן אודות כולל חב"ד, והוא מכנה שם את הכולל "צדקת רבי מאיר בעל הנס".

הקמה

עד לשנת 1805 (תקס"ה) היה האדמו"ר הזקן נשיא קופת מעות ארץ הקודש. בעקבות המחלוקת בינו לבין רבי אברהם מקליסק נפגעו חסידי חב"ד ביישוב החסידי בארץ ישראל והם לא קיבלו תמיכה כספית מקופת מעות ארץ הקודש ונאלצו לעקור את מקום מושבם מטבריה לצפת. בעקבות זאת ייסד האדמו"ר הזקן קופה חדשה בשם "כולל חב"ד".

נשיאות והנהלה

בנשיאות הכולל עמדו במשך השנים מקימו רבי אדמו"ר הזקן ואדמו"רי חב"ד-ליובאוויטש לדורותיהם, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, המהר"ש, הרש"ב, הריי"ץ, והרבי מנחם מנדל שניאורסון.

במשך השנים ניהלו גבאי הכולל את פעילות הארגון. הגבאים היו בדרך כלל חסידי חב"ד שהיו נודדים בריכוזים יהודיים על מנת לאסוף כסף לפעילות הכולל. עם גבאי הכולל נמנו רבים מגדולי חסידי חב"ד, בהם: הרב יצחק אביגדור אורנשטיין, הרב אברהם חיים נאה, הרב שניאור זלמן פרדקין, הרב שלמה יוסף זוין, הרב עזריאל זליג סלונים הרב אליעזר ננס והרב יהוסף גדליה רלב"ג. את הכולל מנהל הגבאי הראשי, הרב שלום דוכמן, והוא עמד תחת נשיאותו של הרבי מליובאוויטש.

כולל חב"ד המיוחד

לאחר פטירת הרבי הצמח צדק מחב"ד נתגלעה מחלוקת על נשיאות הכולל בין חסידיו של המהר"ש לבין בן אחיו הרב שלמה זלמן שניאורסון. בשנת ה'תרע"ב (1911) הקים האדמו"ר מחב"ד-קאפוסט הרב שמריה נח שניאורסון, אחיו של הרב שלמה זלמן שניאורסון, את "כולל חב"ד המיוחד" ומינה את הרב חיים אליעזר ביכאווסקי לגבאי הכולל. לאחר פטירת הרב שמריה נח שניאורסון, בשנת ה'תרפ"ג (1923), אוחד הכולל עם הכולל הראשי, בשם "כולל חב"ד-לצדקת רבי מאיר בעל הנס", תחת נשיאות הרבי הריי"ץ.

מפעילות הכולל

פעילות הכולל במשך השנים הייתה סיוע לתושבי ארץ ישראל. כיום מפעיל "כולל חב"ד" מערך סיוע ועזרה אדירי ממדים בכל תחומי החיים ברחבי העולם. הוא מפעיל שלושה עשר בתי תמחוי. יש לו מערך של חלוקת מצרכי מזון לנצרכים ביותר מארבעים ערים בארץ. מעונות יום, מרפאות שיניים לנצרכים. כמו כן מפעיל מעון לנכים קשים במגדל העמק בשם "מכון גראבסקי", 'מרכז פינגר' בניין מפואר לבעלי נכויות בירושלים. מערך סיוע כספי למשפחות נצרכות, קרן סיוע לאלמנות ויתומים, תמיכה במשפחות נפגעי טרור, ועוד. כמו כן מפעיל הכולל בירושלים את "אולמי גוטניק" שני אולמות חתונה מסובסדים.

הארגון עורך חגיגת בר מצווה ובת מצווה גדולה, לאלף בנים ובנות מעולי חבר המדינות בכותל המערבי שמתקיימת מדי שנה בסמוך לי"א בניסן, יום הולדתו של הרב מנחם מנדל שניאורסון, בהשתתפות שרים ואישי ציבור. לאחר חלק מהחגיגות התקבלו החוגגים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הארגון הוא הבעלים של חלקת חב"ד בבית הקברות בהר הזיתים. הארגון מפעיל "חברת תהילים העולמית" בסמוך לקבר דוד המלך בהר ציון בירושלים. הארגון מוציא לאור "לוח כולל חב"ד" המשמש כלוח בסיס עזר למנהגים וזמנים שונים ברחבי העולם הנתלה בבתי כנסת וכן מודפס כלוח כיס.


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00